úvodní strana

ceník

podmínky

informace  
 

Bourací, vrtací, šroubovací technika

 

Podmínky půjčování

   
Míchačky,míchadla, kompresory

 

 
Elektrocentrály, svářecí technika, hořáky na izolace

     K zapůjčení nářadí potřebujete

 
Instalatérská a topenářská technika

 

 
Čistící technika

●                   fyzická (soukromá) osoba

 
Měřící technika        ○  průkaz totožnosti  
Pistole

       ○  druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list)

 
Řezací a brousící technika        ○  finanční zálohu určenou k zapůjčovanému nářadí  
Vibrační a hutnící technika

                právnická osoba

 
Zahradní technika        ○  průkaz totožnosti  
Ostatní nářadí

       ○  druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list)

 
Příslušenství        ○  výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list)  
Vrátky, shozy, lešení        ○  finanční zálohu určenou k zapůjčovanému nářadí  
Nářadí pro obkladače    
 

 

     Půjčovní řád  

         při zapůjčení nářadí je od klientů požadována finanční záloha (jistina)

         nájemce svým podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou 

       svěřeného stroje - nářadí, že si toto půjčené zařízení prohlédnul, že mu bylo

       předvedeno v chodu a při tomto úkonu neshledal žádné závady ani poškození

 
 

         nájemce je povinen:    -    seznámit se, se způsobem obsluhy a údržby

                                          -    pečovat o to, aby na najatém předmětu    

                                                nevznikla škoda

                                          -    jakoukoliv závadu na svěřeném zařízení ihned hlásit

                                                půjčovně

         nájemce se zavazuje neprovádět jakékoliv zásahy do vnitřní části stroje včetně

       elektrické instalace

         nájemné je stanoveno dle ceníku půjčovny

         v případě poškození stroje nebo v případě nadměrného opotřebení, které není

       přiměřené opotřebení za dobu výpůjčky, a v případě ztráty, kterékoliv z částí

       výpůjčky, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli částku, která je uvedena v

       nájemní smlouvě v bodě I. v kolonce "Cena za ztrátu" nebo skutečné náklady na

       jejich opravu

         nájemce po celou dobu pronájmu odpovídá za poškození, zničení nebo ztrátu věci.

         nájemce není oprávněn předat předmět pronájmu do pronájmu třetí osobě

         nájemce vrátí předmět pronájmu ve stanovený den v provozovně pronajímatele

           řádně očištěný a s předvedením v chodu

         v případě vrácení neočištěného, poškozeného nářadí nebo stroje, uhradí nájemce

       pronajímateli úhradu za čištění nebo opravu dle ceníku